ПОКАНА

за свикване на Общо събрание

на Сдружение за колективно управление на права „АртистАутор“, ЕИК 121760000, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Искър“ № 68-70.

Уважаеми Колеги,

Управителният съвет на Сдружение „АртистАутор” Ви уведомява, че на 21-и юни 2023г. /сляда/ от 18:00 часа, в СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА, София 1000, пл. „Славейков“ 4 ще се проведе Отчетно Общо събрание.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Отчет на дейността на АртистАутор за 2022г.
  2. Финансов отчет на Сдружението за 2022г.
  3. Отчет на адвокатската кантора.
  4. Разни

             При липса на кворум, Общото събрание ще бъде отложено с един час /19:00 часа/ и ще се проведе на същото място, независимо от броя на явилите се членове на Сдружението.

 

 

УС на Артистаутор