Уважаеми Колеги,

Управителният съвет на „АртистАутор” свиква Oбщо събрание, което ще се проведе на 23.02.2019г./събота/ от 10:00 часа в залаСцена 17 на Министерство на културата, при следния дневен ред:

  1. Приемане на Отчет за дейността на УС за 2018г.;
  2. Приемане на Финансов отчет на дружеството за 2018г.;
  3. 3. Разни

При липса на кворум, Общото събрание ще бъде отложено с един час /11:00 часа/ и ще се проведе на същото място, независимо от броя на явилите се членове на Сдружението.

 

 

УС на Артистаутор