Колективно управление

                                                                            „Изкуството е твърде важно, за да не се споделя“

              Тези думи на бразилския худогник и склуптор Ромеро Брито звучат, като универсална истина, зад която всеки от нас би застанал. Но за да има изкуство, което да се споделя, за да могат творците да го създават, те трябва да могат и да се издържат от него.

 

Причината, поради която авторските и сродните права не могат да бъдат упражнявани от техните носители, е тези, че произведенията се използват от голям брой ползватели. В този случай е трудно да се проследяват всички видове използване, да се водят преговори с ползватели и да се събират дължимете възнаграждения. Най-подходящата система, доказала ефективността си в практиката е създаването на организации за колективно управление на сродни и авторски права.

С новите технологии, които навлизат в живота, става все по-невъзможно индивидуалното упражняване на правата. Носителите на права нямат възможност да контролират използването на произведенията си, да сключват договори с лицата които ги използват и съответно да получават възнагражденията си от това. Поради това правоносителите упълномощават организациите за колективно управление на права да договорят от тяхно име и тяхно сметка дължимите им възнаграждения с потенциални ползватели на произведения с тяхно участие, както и да ги събират и разпределят според правилата за разпределение на съответната организация.