ПОКАНА

за свикване на Общо събрание

на Сдружение за колективно управление на права „АртистАутор“, ЕИК 121760000, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Искър“ № 68-70.

Уважаеми Колеги,

Управителният съвет на Сдружение „АртистАутор” Ви уведомява, че

на 25 юни 2021г. /петък/ от 10:00 часа, на адрес: гр.София, бул. Ал. Стамболийски № 17, Министерство на културата, зала „Сцена 17“, ще се проведе Отчетно Общо събрание, при следния дневен ред:

  1. Отчет на дейността на АртистАутор за 2020г.
  2. Финансов отчет на Сдружението за 2020г.
  3. Отчет на адвокатската кантора.
  4. Разни

             При липса на кворум, Общото събрание ще бъде отложено с един час /11:00 часа/ и ще се проведе на същото място, независимо от броя на явилите се членове на Сдружението.

 

УС на Артистаутор