ПОКАНА

за свикване на Общо събрание

На Сдружение за колективно управление на права „АртистАутор“, ЕИК 121760000, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Искър“ № 68-70.

Уважаеми Колеги,

Управителният съвет на Сдружение „АртистАутор” Ви уведомява, че

на 22 февруари  2020г. /събота/ от 10:00 часа на адрес: гр.София, бул. Ал. Стамболийски № 17, Министерство на културата, зала “Сцена 17” ще се проведе Отчетно-изборно Общо събрание, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

  1. Отчет за дейността на Управителния Съвет за 2019 г. и за целия мандат;
  2. Финансов отчет на Сдружението за 2019 г.;
  3. Освобождаване на действащия УС;
  4. Избор на нов Управителен съвет;
  5. Избор на Надзорен съвет;
  6. Приемане на тарифи за възнагражденията, дължими от ползвателите по смисъла на ЗАПСП;
  7. Разни

           

             При липса на кворум, Общото събрание ще бъде отложено с един час /11:00 часа/ и ще се проведе на същото място, независимо от броя на явилите се членове на Сдружението.

 

УС на Артистаутор