ПОКАНА

за свикване на Общо събрание

 

на Сдружение за колективно управление на права „АртистАутор“, ЕИК 121760000, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Искър“ № 68-70.

Уважаеми Колеги,

Управителният съвет на Сдружение „АртистАутор” Ви уведомява, че на   26-ти юни 2024г. /сряда/ от 17:30 часа, в СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА, зала „Вяра“ София 1000, пл. „Славейков“ 4 ще се проведе Отчетно-изборно Общо събрание.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Управителния Съвет за целия мандат;
  2. Финансов отчет на Сдружението за 2023 г.;
  3. Освобождаване на действащия УС;
  4. Избор на нов Управителен съвет;
  5. Освобождавене на Надзорния съвет;
  6. Избор на нов Надзорен съвет;
  7. Разни

             При липса на кворум, Общото събрание ще бъде отложено с един час и ще се проведе на същото място в 18:30 часа, независимо от броя на явилите се членове на Сдружението.

 

УС на Артистаутор